Diaspora

Yaada: a New Oromo Novel

By Jamal Nebi

‘Yaada’ is Jamal Kedir Nebi’s first book that encompasses a work of poetry and fiction. Jamal was born and raised in a place called Iteya, Oromia, in the Arsi region. The book is written in Afan Oromo, and was published in Oromia. Herewith, we include the author’s purpose, few remarkable excerpts and information on how to order the book.

Maalif Barreesse?
 
  • Asoosama fi ogbarruu Oromoo guddisuuf.
  • Afaan Oromoo babal’isuufi iita iita’e malaasuuf.
  • Irra caalaatti immoo; kitaaba barreessuuf: AA, BA, BS, MS, MD ykn PhD qabachuu hin qabdu kan jedhu merkaniissuuf.
  • Baay’aatun Barreessaa, guddina afaanii calaqqisiisa jechuuf.


Seensa
 
Kitaabni maqaan isaa Yaada jedhu kun, yeroo duraatiif kan maxxanfame yoo ta’u. Innis boqonnaa isaa keessatti seenaa dhugaa irratii hundaa’ee bifa Asoosamaatiin kan qophaa’eedha.

Namni tokko jireenya isaa keessatii bu’aa bahii hedduu keessaa darba. Jechuun: gammachuu, gadda, baldhina, dhiphina, fi waan kana fakkaatan. Anooleelleen namoota bu’aa bahii kanneen keessa darban keessa isa tokko.


“Maloo! Na gattee  deemtaa?” jettiin.

Ija isii keessaa laalaa, “Si gatee deemuu hin fedhu. Si woliin jiraachu fedha” jedhen.


Suuta itti gadi jedhee, “Si gahe moo?” jedhee gaafate. Dugida isaatti kottee naqxee, ofitti isa gadi qabde; “NO!” jettee iyyite.

Yoguu Anooleen karra isii bira gayye isii laalu, harkii isii laafee jira. Isaa ol seennu heduu, doctorii hulla gadii itti cuffe.


The book will be available for sale and signing at North American Oromo Soccer Tournament to take place in Seatle, WA from July 24th to August 1st, 2010.

For more information, call 612-388-7054 or email the author at yaadaoromoo@yahoo.com.

Comments

comments

About the author

OPride Staff

Collaborative stories written or reported by OPride staff and contributors.

Leave a Comment