Weedduu

Weeddu

Weeddun akaaku adda adda qabdi. Weeddu kan jaalate/tan jaalatte, weedduu ijjoollee, weedduu isa garaan aare fi kkf. Dargaageesi Oromoo yoo fuudha yaade fi garaan duula andisee, taa’e weedisa. Hawwaan (haadholiinis akkasuma daa’imti akka booche hin manqaraare itti weedissu. Fuula kana jalatti weedduu isin nuuf ergitan dhiyeesina.

Bara Dargaggummaa

(Malaakuu Tafarraa)

Man ijjeerra cirrachoo fal’aanaan  mulluu  nyaatu

Wal-ajjefnaam sirattoo jaal’aataan lubbu hin yaadu

—-

Atii kittaakee gad xaafi anis kitta koo gad xaafa

Wayyaan Amaaraa kittaa dha

Atis jirta natti dhaami anis jirtaa sitti dheema

Nagaan alaala jirtaa dha

Yommuu daaktuun birbir daaktu, bookeen harbuu irraa gad-yaati

Yommuu gaariin washakkaatu moogeen antuuta fakkaatti

As ooleen jirbii funaana sangaan kosoruutti aseene

Dasooree mudhii sinnaara siman gorroshuu kajeele

Akka bosonuu maseene

Gaaddissa yaa ilma danboobaa gaarri gamaa dabaqqaa dha

Gaabbita gaafan namoomee barrii namaaf dabarsaa dha

Yoon ijaaree yoon kabee diigi diigi naan jedhaa

Yoon siyaade naaf gamee fiigi fiigi  naan jedhaa

Fiiguuf lafti koo tabba dhiisuuf barri koo in darba

Kottu Harree feenaa jennaan an teepha hin shaaru jettee

Kot wajjiin teenya jennaan an deega hin jaall’u jette

Deegni-illee akaakuu miti yaa shaggee kaarru shifii

Oosanaan raada bitee yaa gumbii abbaan margee

Soodarii nyaara siree koo garaan qaata dide

Qilxuu guddaa gama keessaa yaa shuree garbuun asheetee

Sichoo guddaa mana teessaa kan fuudhee galchuu kajeelee

Dabbasoon boora tiksaa aguggitti reebani

Dosooree nyaara jigaa na dhungachuu feetani

Maaf hidhiin koo na sirbaa

Alaakuu fardaan darbee hundee qilxuu qirixuu

Basaqoo sarbaa shaffee lamatuu tarkaanfadhee

Durbeen qeerro hin jibbitu biyya kootiin si lixuu

Coqorsa kee yaa waaraati micciramee gaafnii hoolaa

Gorora kee na obaasii ittinan gaaf lama oolaa

Manni abbaa kee Jimma keessaa kan nagaadeen bira yaatu

Jaalala keetu irraa keessaa kan garaan kee jibba yaadu

Wayyaa Wayyeessaa Gondee Jotee yaa soddaa Limmuu

Kaarruu baddeessa goote xinnoo

yaa gomjaasiftuu Harka na boraasiftuu

Yaa kalaala kuttuu koo karaan Gimbii duudeeraa

Yaa alaala dhuftuu koo garaan shifxii fuudheeraa

Baddeessa yoo muran maalii gatamaa qilensii hin raasuu

Adeemaa yoo bulan maalii rakkataa bineensi hin nyaatu

Guutu Weedduu kana dubbisuuf : http://www.begii.org/aadaa.html

Comments

comments

About the author

OPride Staff

Collaborative stories written or reported by OPride staff and contributors.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment

  • sagartee gangeen bulleen maal nama goti ulleen{weeduu dubaraati],abbabachii dheertudha abbabachii dheertuu yaa laangacce jechi kee nama gubba nama dirmaameessa akka qaccee[weeduu dargaggoo]