Walaloo

Jaalala Bilisummaa

Jaalala Bilisummaa Hiraar Gabrummaa

Boontu Dhugaa Irraa*
Hiraar gabrummaan sammuun na dhiphattee
Jaalala bilisummaan onneen na rarraatee
Jaalallee dhabeeti qaamni koo cinqamaa
Isa kan argadhu eegaa mee yoomumaa?
Guyyaa gad hin taa’uu halkan yoomin ciisaa
Isa argachuudhaaf abjuun na kaachisaa
Gochaan isaa martuu hirriibaa na kaasaa
Ani boojuu isaatii harka isaatin jiraa
Mee mala naaf dhawaa, maal wayya yaa firaa?

Hamman jaalallee koo harkatti galfadhutti
Jaalala isarraa hamman wayyaa’utti
Jaalala isaa dhugee hamman dheebu ba’utti
Mi’aa jaalala isaa hamman dhandhamutti,
Jooruu koo hin dhiisu halkanii fi guyyaa
Fala biraa hin qabuu maaluma naaf wayyaa?
Haalaa fi amala isaatiin onneen booji’amee
Qaamaa fi qalbiin koo gabrummaan golgamee
Ani cinqamtuudha ja’ee osuman if boonsuu
Harka hin laadhuun osoon if jajjabeessuu
Rasaasni ija isaa yeroo na mil’atu,
Harkatti na galfatee goonni goota caalu.
Jaalala kee baadhee yooman alaa galaa?

Hangan si argadhutti numan alaanalaa
Jaalallee koo si argachuuf daggalattan galaa

Hammasittuu garuu yooman rafee bulaa?

Guyyaa si yaadadhee maqaa kee yoon kaasu
Halkanis dadhabee yeroon gadi ciisu
Harka kee hafarsaa ” Jaala too” naan jattaa
Abjuun natti dhufteet hirribaa na kaaftaa
Anis si simachuuf harka koon bal’isu
Garuu ati hin jirtuu ani kophama ciisa.
San boodas waan rafuu dagaleen lakkaa’aa
Waa’ee kee osoon yaaduu lafti naaf bari’a.
Jaalallee koo boonaa kan hundinuu faarsu
Isa argachuudhaaf lubbuu ifiituu dabarsu
Yeroon isa argadhe tanin ifiin boonsu

Yaa Jaalallee koo koottu bilisummaa
Maqaa keetin faarsa galgalaa ganamaa
Halaala taa’ee sumaafin cinqamaa
Yaboo mee naaf himi wal argaan yoomumaa?
Yaboo mee naaf himi wal argaan yoomumaa?

Comments

comments

About the author

OPride Staff

Collaborative stories written or reported by OPride staff and contributors.

Leave a Comment

9 Comments