Weedduu

Hamayyoo

Rukeessa Boruu Irraa*

Hamayyoon weedduu dubartii ta gaafa cidha Gadaati. Hamayyoon okolee tooyaati, walirraa ree qoqqocanna je’an duraanumaa isaanuu hoggaa dhayatan. Akkasuma irraa yoon isinii qooqoce je’eeti anis. Hamayyoo keessatti akaakorraa hanga obboleessatti faarsiti dubartiin-ta hamayyoo dhayattu. Waa sanyii nama qofaa miti wanti faaya gootaa tahe taa uumaa Rabbii tan hin faarfamne hin jirtu.Mee dhandhami…!
Hoo iyyoo hamayyoo orooboo…
amma ree aabbiyyoon kiyya
hiciqii Roobaan uume
inninuu abbaa malaa
mala dhiiraa ‘n barbaadne
inninuu abbaa duulaa
duula dhiiraa ‘n barbaadne
dabeessa qabee duulee
oolan qabee barbaade
Amma ree aabbiyyoon kiyya
hiciqii lolee ‘n kaane
goota lolee ‘n baqanne
abaabuu qabaa harkaa
goota qabaa billayaa…
Hoo iyyoo hamayyoo orooboo….
amma yaa bulgee bulgee*1
bulgiyyoo jaala gootaa
oolmaa magaallan nuuraa*2
gamana ‘jjetee dhugee
gama ‘jjetee waraabe
gamana qumbii kaayee
gama irreensa kaaye
ayyaana abbaa yaamee
irra na aansi je’ee
leedii qal’oo midhaanii
afatee jala rafee
shimbirroo nyaatuu dhoowwee
joollee funaana dhoowwee
haroo qal’oo bishaanii
afatee gubbaa rafee
jabbilee dhuguu dhoowwee
beera waraaba dhoowwe
Amma ree aabbiyyoon kiyya
hiciqii Roobaan uume
garaa boosettii daabbaa
akkuma dhibeen dhibe
sulula sookaan dhibe
tulluu ilaalan dhibe
qilee waraaban dhibe
booso malxuudhan dhibe
kaarro* 3 marataan dhibe
dallaa jala naannayee
qarmammee banaan dhibe
buchulloo dunnaan dhibe
dasaa*4 jala naannayee
gabra loqodaan dhibe
Faaxee hirriiban dhibe
Hoo iyyoo hamayyoo orooboo….
Amma ree aabbiyyoon kiyya
hiciqii Roobaan uume
garaa boosettii daabbaa
malaanuu ganna duulee
bordoda koomee qaba
malaanuu bona duulee
awwaara koomee qaba
awwaarti qal’oon lola
aarri qal’aan ibidda
ibidda guyyaa lolaa
bishaan gaafa nagayaa
nagaya jennaan oodee
lola jennaan kokkoble
nagayaa oodaa kiyya
lolaaf kokkoblaa kiyya…
***
1)bulgaa(bulgee,) laga.
2)nuura, gosa karrayyuu keessaa takka.
3)kaarro, beekkaa/hiriyaa jaalalaa/jilba
4.dasaa, mana Adal(Affaar),

 

Comments

comments

About the author

OPride Staff

Collaborative stories written or reported by OPride staff and contributors.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.