Walaloo

Roora’us Hambareerus

Wajji dhalatuu moti
hamtuun wajji jireenya
marartee ool bultiiti
handhurti tiyyaa teenyaa
heey’ii quudha’a feeti
hodhaan ciicoo jaalalaa
wal koonnisa lubbu’uuti
waliif wal abbalata
ameeffata qalbi’iiti
kan yaadan wal argataa.
Abuurran tasa ‘n dhalle
barbaadnis hin agarre
gamnoomnis hin supheessu
arjoominaan bu’uree
jaarra sagliin walgahu
jaaree ka dhaabu ‘n taane.
Edaanuu waahilummaan
tolchan tolfama ‘n taane
jaalallummumti baanan
tunuu dhalata ‘n taane.
Tolchan jigaaf daddaaqxi
fojolisa ombobdee
hurteessudhaaf ni caphxi
bakka malee dhommoqxee
dhalattus hin bubbultu
dhaloota dhugeeffattee
bubbultus hin ukattu
waan sooran sifeeffattee.
Harkaa nama deebiti
hila dhabdeet fincilti
gara feete godaanti
gurmuma kanniisaati.
Yoo tanaafuu uumayyoo
waahilummaa ‘bbaan Rabbi
jaalalti isaaf horoo
haal nam horii isaati.
Fedha isaat waahilomne
badadneet wal jaalanne
feenet wal jala yaane
malee waa ‘n abuurranne.
Quudhee ‘nni nuu kenninaan
maal irraa leecannoonna
namuu tola ifiitifii…
tan isaatii….
ammallee ‘mmoo walumaan..
ta waliitii……!
Aannanii garaa taanet
lamaan sabbooqa taanet
irra tarurra tarree
“Rakkoo” baanan rakkifne.
Saniinuu yabbuu taanee
yabbuu goge ‘tti taanee
gad aantummarra aanne.
Saniinuu dachaa taanee
dachaa daraboo taanee
addaan luqqa’a dinnee
harkisaan cituu dhabnee
harka diinarra aanne.
Gootuu taanet bubbifnee
gooyii jaajju bassine
raphaasa yaanet timnee
gobbuu gofii onsine.
Himee fixuu ‘n tahu
lakkaayee ‘tti ‘n bahu
amma hoo ree…eefanaan
qeenxiffa deemsa baraa?
Hoormenyi si dhabu’uu
dhama milkii alee(y)ssee
yaadni siin gargar bahuu
hargoo ija na guute
sodaan siin al jiraatu’uu
qalbii huuxatti kute.
Aaagan bar hangam heey’e
daaw’irraa ‘kka na kutuu
milkin jilbiibbin kadhe
‘kkan simanne na gulbuu
na sakaaluuuuuu…..
gammadee ‘kkan utaalle
na hdoowwudhaaf na faaluu
ol fuudhee ‘kkan lallabne
arrab na hidhaanhidhuu…
Lachuu tiyya
tiyyas lachuu
dhufti aaga hanganaa
tuma feetee haa dhaltuu!
je’ee dura qaqqabus
ijjit uf dura ‘n gartu
gara didee dhadhaabus
qalbiin gad naa ‘n sabattu
hurbuu obsaa liqimsus
naan keessa gad hin buutu
“taha qabdii” mureetis
garaan cinna ‘n godhatu.
Mukutu natti gaada
kophaa na abbalatee
qalbit dida sabata
“kimmaa” ol na kakatee
of sossobata yaaluu
qalbii gara gaggalchee
abdiidhaan of wal’aanuu
bor walgartaan otomsee
hamilee koobaa ooluu
siif milkii ‘tti irkisee…
wahuu ‘n dandeenye faluu
qalbii too naaf dirribsee
“ona teessoo” qubsiisuu
lubbuu too naaf damboobsee
obsa keessa gad buusuu
muddamarraa ‘chi kiphee
Akka waan biyyaa biyyi
halkan narraa godaanee
akka waan ambaa firri
diidgalummaa na labsee
dabree ‘mmoo bitaa mirgi
“gori ‘chi nurraa!” je’ee…
fagotti na seeratee.
Kophaa tahus koph-hir’uu
nam-wajjiin tahus kophaa
gobbuu keessas dunquqquu
man-guutulleen naaf umna.
Hulee kaati tee bantu
guutut dhiba shantamaan
torban tokko siin maletti
naaf halkan torbaatama
jiini tokko kophatti
dabra dideet bar taha
bar haaraanuu hafneetii
hundi ‘chumaa dhiichisa.
Si dhabut nam hir’isee
bir’aan lubbuu nam lubba
gammachuudhat cabaqee
arrabni nam giingina.
Qalbit billisa dida
yaad uf keessa ukkaamsee
yaadatu urduddaaya
surrii keessa dhidhimee
yaad-uum dandeettit ripha
gilindisa kee daaree
kotaasis qalbit harqa
si araadee dallanee
ka seequn, mommo’ama
“dhugaa keet!” tee agabee
hantuutet na kirrisa
“jaala abbayyiit!” tee dhabee
peennat katabuu dida
waraqaan wal fincilee
si dhaba labsee umna
bakka jirut kantaree.
Yaada kiyyat uf onsee
nogobaaya ‘kka haraa
muuxa uum uumileettu
riphee gad gonyonyata
hamilet rereeqqisee
xurree ‘rraa gatantara
humnaaf yaad namoomattu
waahil dhab dhukkublaaya
naafateet tahee raatuu
waliif hila hoongaya.
Yaad uumamet hin bahuu
ol dacha’ee wal mara
mammaree ‘mmaas wal mara
“akka dhuufuu harsamaa”
Tun gatii bobbaa teetit
qaawa deemsi kee banu
waan cufuun Rabbit beeka
“ilma waaq” naaf ajajee
gadi galoo jirurraa
ta ayatti na baasee
Ati dirree waaq quphu
“ilma waaqin” wal bari
waan hamilte gonfadhu
jiruu uunjatti tari.
Gaafas nallee yaadadhu
quuxayi, booree hori!
tuffii alagaadhaa san
tan naafii ati beenyu
ka nu ‘n geenyelleen-badaan
ufii gadit nu laalu…..
Of yaadachiisi akkaan
akka moonee ‘rraa aannu
tanuman dhaammadha an
waan biraa sirra ‘n tuulu
tanumaafuu si dhiisus
tanaafuu si eebbisus…
Bakka yaadde naaf gahi
sidhaba an muddamus
at uf duuba ‘n mil’atin
Roorara’us Hambareerus
atumti ‘chi naaf gahi.
Barreessan :
Rukessa Boru, Feb, 2007.

 

Comments

comments

About the author

OPride Staff

Collaborative stories written or reported by OPride staff and contributors.

Leave a Comment

2 Comments