Oduu-Durii

Cittoo fi Dhukuba Garaa

Bara Durii keessa nama lamatu woliin bakka tokko bulan,tokko garatuu dhukkuba, kaan immoo qaamatu hoosisaa(cittoo qaba).

Isa garaan dhukkubu san garaan isaa gigiysaa( didissaa) bule, inni cittoo qabus of hooqaa bulee, isaan lamaanuu waan hiriyyichi isaa isa dhagayu hin se’an.

Jarri kun lamaan bakka tokko woliin bulanii ganama yommuu ka’an ,kan garaan dhukkuba isa kaaniin akkana jedheen:lafa qottu san yoom facaafta? jennaan , kan cittoo qabu akkana jedhee deebiseef: gaafa duumessi gigiysu sun roobe facaasa jedheen jedhama.

Abdii Borii*

Comments

comments

About the author

OPride Staff

Collaborative stories written or reported by OPride staff and contributors.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.