Featured Walaloo

Otoon Waaqa Ta’ee

Waaqa guddaa nuu o’lii ta’ee

Wayin ojjachuu fedhaa

Garuu yoon waan-sana himee

Waaqaan walitti na fida

Waaqaan wali-tti nabuusa

Kanaafuu jedheen dhiisaa

Hundee Jibaati Irraa*

Waaqa guddaa nuu o’lii ta’ee

Wayin ojjachuu fedhaa

Garuu yoon waan-sana himee

Waaqaan walitti na fida

Waaqaan wali-tti nabuusa

Kanaafuu jedheen dhiisaa

Waaqinnis beeka ojii isaa

Maafan waan waaqaa kaasaa?

Maan yaadaan of dhiphisaa?

Waan ani hawwu beekaa

Innisoo beekaa dhiisaa

Maafan itti of buusaa

Maafan waaqaan wal dhabaa?

Isaanis of qixxeessaa

Dogogoggoraa isa baasaa

Silaa waaqa ta’ee…. fooqiin oli ijaaraa

Jedhee yoon dubbadhe, isatu natti aaraa

Ani nan wallaalee fooqii ol ijaaruu

Ani suutan deemaa akka kee hin jarjaruu

Siyyuu natu uumee, waan garaa kees beekaa

Na-malee sochootaa laa? jedheetan si eegaa

kanaafuu,

dugda natti garagaltee raftee

Ganama kaateetoo yoo harka dhiqatte

Akka abbaa kee durii

nagaadhaan na oolchi? yoomi kan naan jette

akka feetetti hooltee akka feetetti galtaa

Ana irraan dabartee waaqa hormaa kadhattaa

Of godhee si uumee yoomuma of taataa?

Waaqatti of hin qixxeessu jedheet na gaafataa?

Anoo isaan buluu ergan dhiisee qaataa…

kanaaf bar, waaqayyoo cal jedhee na laalee

Malee waan fedhii koo inni yoom wallaalee

otoon silaa jedhee ani isa kadhadhee

Akka abbaa koo durii fuuldura dhaabbadhee

Otoon waaqa ta’ee kanan godha jechuu

Ani hawwuu hin dhaquuyyuu innuu beekaa gochuu

Ganama yoon ka’e obboroo lafa irraa

Yaa Waaqi, waaqa guddaa

Gooftaa hundaa olii

nagaadhaan na oolchii ana waliin oolii

Biyyaaf nagaa kennii

Maatii koof maasii koos

Kan nagaan na bulchite nagaadhaan na oolchi

Kan nagaan na oolchite nagaadhaan na bulchi

Biyya nagaan oolchi keessa nagaan na oolchi

kan alkan natti malu itti bariisisi

Kan guyyaa natti malu itti naa dhiisisi

Yoon qotadhe dilbii

Daldaladhu birrii

yoon dubbadhe dhugaa

jedhee yooman eebbise

kanati gadi nu deebisee

Kan gaye haafuudhuu

Geessuun haa eerumtu

Afaan walii beekaa waliin oolaa bulaa

maseenni haa deessuu deessuun haa taa’dhomtuu

wallaalaa beeksisii

Beekaaf umurii kenni

Xiqqaa keenya guddisii

guddaa keenya bulchi

jenneetoo kadhannee waaqinni hunduma guutaa

Mee otoon beekaa ta’ee

Jedheetoo yaada kaasa

Wallaalummaa koo jibbee

kan natti ta’e dhibee

Garaa na-rratti hafuufee

Kan na taasise dibbee

Hin socho’u hin warraaqu

Achum taa’een dhiibama

Qaaminni na hin socho’u

sammuunis na hin yadhu

Amma dhiitee bariitu guyyumaanuu aduun

Otoon beekaa ta’ee silaa ani beekee

Wallaalaan barsiisaayyu huna karaatti eegee

otoon beekaa ta’ee silaa ani beekee

utubaa dhaabeetan mana bal’aa ijaaree

Hundaaf bakka ciisaa maaltu nu rakkisaa?

Otoon beekaa ta’e silaa ani waa beekee

Karaan ni sorooraa jajal’atee hin deemu

Takka achi deemee, takka as hin deebi’u

Tulluu keessaan ureen, garasitti baasa

Allayaaf galaana irra riqichan diriirsaa

silaa hundi keenyaa fuunduratti malee, duuba deemuu dhiisna

beekumsaan oogganeen unda keenya bulcha

Waanan beekaa ta’eef saaphanan diriirsa

Silaa, hunda garaa hin gayanii…….

Naminni tokko tokko… yoo na dhiisee dheemee na irratti holole

Beekumsumaan qabeen deebisa kiyyooti

Naminni na irra hin beekine akkam na hamatti?

Ani silaa beekaadhaa Enginara keenyaa

walitti dachaanii fedhaan waliin teenya

Hundumaaf waan fedhu, waan nyaatuuf uffatu

Tokko tokkoon qooduu tokko tokkoon guutuu

Silaa ani beekaadhaa fedhii isaan dubbisaa

Addunyaa hundalleen of duukaa hiriirsa

Comments

comments

About the author

OPride Staff

Collaborative stories written or reported by OPride staff and contributors.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment