Featured Mammaaksa

Mammaaksa

Fuula kana jalaatti, Mammaaksota Oromoo, kuusa Orom-durii, warra durii-dullee, ka waan dubbatu fi akka itti dubbatus beeku dhiyeesina. Nu duuka bu’aa. Firaa fi hiriyoottan keessanniif dhaamaa. Dhalooni Oromoo durii waan baay’ee nu dhiisani dabran. Nuti hambaa sana kunuunsuun dirqama dhalootaati. Kaa beektan nuu ergaa. Takka lama jennee, kuufnee – deebifnee jiraachisuu dandeenna.

 1. Wolii Galan Alaa Galan
 2. Haati Hattuun Intala Hin Amantu
 3. Aaki Jedhan Waa Tufanii Mammaakan Waa Himan
 4. Korma Abbaan Gaafa Cabse Ormi Ija Balleessa
 5. Tanaa Worri Rafnaan Jette Sareen
 6. Akka Arbaatti Utaaluuf Hilleessi Fatta’e
 7. Cooraa Cokoo Dhabanaasaa Boqoo
 8. Tokko Jedhanii Lama Jedhan
 9. Akka Cabanitti Hokkolan
 10. Ijji Qaroon Dura Bootti
 11. Ol Kaa’an Malee Ol Ka’anii Hin Fuudhan
 12. Tama Kaase Natti Si Kaase Jette Jaartiin
 13. Ijji Hin Fuutu Harka Malee
 14. Hodhaan Jalqaba Tola Jedha
 15. Akka Namaa Sirbaan Morma Nama Jallisa
 16. Beekaan Gamarrattuu Wollaalaan Of Jalattuu
 17. Ilkaan Ka’imaa Balaccuu Looniitti Kofla

Qopheesituun : Boontu Dhugaa

Comments

comments

About the author

OPride Staff

Collaborative stories written or reported by OPride staff and contributors.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment