Diaspora

Ibsa Gaddaa ABO Irraa Kenname

olfflag

Jaallee Lidiyaa Namarraa, abbaa isii Obbo Namarraa Dheeressaa fi haadha isii Adde Magartuu Gammadaa irraa bara 1954 Dhiha Wallaggaa aanaa Najjootti dhalatte.

 

Umriin isii barnootaaf akka gaheen barnootaa sadarkaa duraa mana barnootaa Misiyoonaa Swiidini magaalaa Najjootti argamutti baratte. Barnoota sadarkaa duraa Najjotti eerga xumuratteen booda barnoota sadarkaa lammaaffaa mana barnootaa “Debrezeit Ethiopian evangelical college” jedhamu magaalaa Bishooftuutti argamutti itti fufte.

Ulaa kudha lammaffaatti qormaata ESLCE kennamu fudhattee qabxii universitii isii seensisu waan fiddeef Haile Sillaase First University bara 1973 – 1974 seente. Akka Dargiin aangoo fudhateen dirqama Zamachaa jedhamu irraa qooda fudhatee, universitytti deebi’un barnoota isii xumuruun digirii sakarkaa duraa argachuun eebbifamte. Akka eebbifamteen hojii mootummaa haga tokko osoo hojjataa jirtuu barnoota dabalataa argachuuf carraa scholarship bara 1985 argattee biyya England deemtee barnoota ol aanaa hordofuun digirii lammaffaa xumuruun eebbifamte.

Guutu Ibsa kana : SHG-GS-ABO via Gadaa.com.


Addunyaa kanarraa godaanuu Jaal Liidiyaa Namarraa ilaalchise gadda ol’aanaa nutti dhagayame maqaa hooggantootaa fi miseensota ABO tin ibsina.

Jaal Liidiyaan qabsooftuu, nama Oromoof dhimmuu fi na’uu, toltuu, nama gaarominaan beekkamu, arjaa, nama qabeenya, humnaa fi yeroo isii guutuu Oromoof oolchite, akkasumas jaala rakkataa Oromoo gargaarutti hiriyaa hin qabne ta’uu isiif ragaa baana.
 
Nabsii jaala keenyaaf boqonnaa fi jaannata hawwaa, maatii fi firoottan akkasumas jaallan isii maraaf sabrii kadhanna.

Injifannoo Ummata Oromoof!

 PDF’n Dubbisi: Ibsa Gaddaa ABO Irraa

Comments

comments

About the author

OPride Staff

Collaborative stories written or reported by OPride staff and contributors.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.