Featured Walaloo

Elmataa, Baranee, Yeroo

Guddataa Irraa*

[audio:http://www.opride.com/hamba/audio/walaloo/Walaloo.mp3|loop=yes]

Elmataan kan kaloo seeru

Daangesse kottee ‘rraa ittisee,

Looniif tolee ardiis tolchee

Boqachiisee balaa ’rraa oolchee

Bara baraan quubsee tiksee;

 

Elmataan saawwaniin boona

Coraaf hormaa saanii baree,

Aduuf rooba irraa qolatee

Sossobee waliin foolatee

Ciibsaaf dhoqqee jalaa haree;

 

Elmataan obboroo ’nciisu

Galgala barfateet galaa,

Malkaa daakee laga cehee

Saawwan saa waliin bobbayee

Horsiifachuuf mala falaa;

 

Elmataan ollaa ‘nlagatu

Lafee walumaan bulfataa,

Dhangaa mi’aawaa kuta’tee

Itt’ unatee dhamdhamatee

Dhugaa kennee kaan fudhataa;

 

Dhibdeen elmataa baranee

Xireeffattuu gannaaf bonaa,

Roobnis caamnis kan dhukubsu

Gaadisni lammi kan bulluqsu

Watwaattu hanqiftuu seenaa;

 

Baranee hunda tuffachaa

Cubuuf hammeenya kuufattu,

Kosii alagaa qulqulleessaa

Borii sanyii unkuteessaa

Of cabsuun bu’aa buufattu;

 

Baranee barri uddeellatee

Qomoo cabsee saggaarsisu,

Dhuka jabinaa keessaa xuuxee

Dhidhiitessee hidda muuxee

Sammuu baqsee halaaksisu;

 

Baranee yerootu uumaa

Kan obbaafachiisus yerumaa;

Yeroo?
Yeroo yaa gameetittii
Waan si hima bayeettitti!

Haabaqiif callaa saccaatee
Inqaacii kan gongolchitu,
Goggogaa jiistee qajeelchaa
Dheedhii umriin bilcheessitu,
Kan dhokate ifa baaftee
Isa aguuggate saaxiltu,
Fakkeessaa dawoo dhorkitee
Qullaa dhaabde qaanessitu,
Gola dharaa gorroo ’rraa diigdee
Dhugaaf bakka kan maddistu!

Yeroo siff uggum gooftaa koo
Siif galata hunda agarree,
Kakatee isa kakuu nyaatu
Yeroo situ mee hunkuree!

Tufoo inni keesa riphe
Irraa cirtee qulleessitee,
Summii diiggaaf dhibaafatu
Dhangalaaftee goggositee,
Araba dheeraa qaanii hinbeekne
Qimixxee ‘rraa gabaabsitee,

Safuu cabsee isa foolatu
Fedhiif lammii gurguratu,
Isa borcee heera busheessu
Gabrummaa ijaaree milkeessu;

Yeroo mullifte galata
Hundi calqabe of gaafachuu,
Soba hundee ‘rraa qancare
Hidda muree obbaafachuuf;
Wal ijaaree waliin sochoo’uf
Bitaaf mirgaa walqabatee,
Ololaan wal dhiibuun hafee
Tokkummaan kaayoo utubatee;
Oromummaa olaanfatee
Injifachuuf akeekkatee,

Seenaa ‘saa malaan qoratee
Lammi lammoomsuuf muratee;
Oromootti dalaa ’jaaruun
Bu’aa dhabuusaa hubatee,

Sinsinniin humna wal cabsuu
Maganee of irraa kutee;

 

Yeroo nu itichi ammallee

Baranee ’rraa nu baraari

Oromummaan haa lalisu,

Kaayyoon cimee irree argatee

Of ’rraa haa cabsu qanbarrii

Galma ummataa haa ballisu!

 

Comments

comments

About the author

OPride Staff

Collaborative stories written or reported by OPride staff and contributors.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.