Featured Walaloo

OROMUMMAA, YAA OROMUMMAA

Taammanaa Bitimaa Irraa*

Afaan keenya fi aadaa
Seenaa keenya fi gadaa
Dachee teenyasoo aayyoo
Biyya keenyasoo aabboo
Bakka itti-kuffifamanii
Kan olkakaasu
Sansalata gabrummaa
Kan irraa-baasu
Oromummaa, yaa Oromummaa
Gaaddisa keenya kan namummaa! 

Qorra hamaa kan namarraa ittisu
Jara balaa kan namarraa xillisu
Oromummaa, yaa Oromummaa
Bullukkoo keenya kan namummaa!

Harfixoo olaantummaa
Harqoota kan gabrummaa
Salphina gadaantummaa
Qorqalbii jalkaattummaa
Qolee kan namarraa dachaasu
Fonqolchee nam-keessaa kan yaasu
Oromummaa, yaa Oromummaa
Kumala keenya kan namummaa!

Dammaqsee dadammaqsee
Kan hirribaa nama kaasu
Hidhachiisee, Hidhachiisee
Kan gadi nama baasu
Nu tokkoomsee
Sansalata nurraa kan cicciru
Qar-darbatee
Gabrummaa nurraa kan diddiru
Oromummaa, yaa Oromummaa
Asxaa keenya kan namummaa!

Bacoo fi injiraan
Nafa keenyarraa
Shilmii fi dhulaandhula
Sa’a keenyarraa
Saca’ee, sassaca’ee-woo
Kan harcaasu
Daanawoo gumbii keessaa-mmoo
Kan gayyaasu
Oromummaa, yaa Oromummaa
Dhiiga keenya kan namummaa!

Ilaa raammoo-midhaanii
Oobruu keenya keessaa kan gingilchu
Yeeyyii-majaa nu marsani
Tamsaasee, tamsaasee kan figgimsu
Oromummaa, yaa Oromummaa
Fayyisaa keenya kan namummaa!

Warra biraa of-fakkeessu
Kan nurraa hanqisu
Ija-banee nama guutuu
Kan nu taasisu
Biyya keenya bakka
Itti-kufee kan olkaasu
Mirga keenya boolla
Keessaa harkisee kan olbaasu
Oromummaa, yaa Oromummaa
Mallattoo keenya kan biyyummaa!

Keessa keenya keessaa
Xurii gadaantummaa kan haqu
Gubbaa keenya irraa
Kosii jalkaattummaa kan faaqu
Gosaa fi saba walammachiisee
Dhiiraa fi dhalaa walqabachiisee
Biyya guutuu hidhachiisee olkaasee
Hundee gabrummaa sosochoosee raasee
Qabee kan nurraa achi darbatu
Biyyi Gadaa kan isa abdatu
Oromummaa, yaa Oromummaa
Gaachana keenya kan namummaa!

Qawwee caala kan roorrisaa sodaachisu
Saamtuu fi gaadduu kan sonaan ollachiisu
Oromummaa, yaa Oromummaa
Jabeessaa keenya kan jagnummaa!

Abbootii qawwee kan nurraa ittisu
Diina kan nurraa bittimsuu
Miiddhaa qabee kan dhidhimsu
Tokkummaa sabaa kanuuf cimsu
Nagaa biyyaa kanuuf tiksu
Oromummaa, yaa Oromummaa
Abdii keenya kan sabummaa!

Imimmaan dhiigaa
Kan harmeefoo qoorsu
Cancala dhiigsaa
Kan abbileerraa oolchu
Namaa fi sa’allee
Kan badii keessaa baasu
Mukaa fi margallee
Kan giimii keessaa kaasu
Oromummaa, yaa Oromummaa
Qoricha keenya kan fayyummaa!

Sansalata madeessaa
Rammessaa miilaa
Funyoo mormarraa gubaa
Kan akka sibiilaa
Nurraa ciree, cicciree
Kan gamatti darbatu
Eeboo fi wantaa tahee
kan nu cinaa dhaabatu
Oromummaa, yaa Oromummaa
Bakkalcha keenya kan namummaa!

Lafa, lafee Oromoo
Qircaarraa kan hambisu
Biyya, biyyee Oromoo
Gabaarraa kan deebisu
Awwaallan aayyolee
Kaabbaawwan aabbolee
Yeeyyiiwwan baargamaa
Jalaa kan baasu
Majaalee manaa-alaa
Irraa kan yaasu
Oromummaa, yaa Oromummaa
Irkoo sabaas kan namummaa!

Odaarraa dhagaraa ittigamaa
Siiqqeerraa harka isa hamaa
Gadaarraa roorroo dukkanaa
Safuurraa jarreen gubbanaa
Irraa qolee gamatti
Cimsee kan harkisu
Mancaasaa-badiirraa
Isaan kan hambisu
Oromummaa, yaa Oromummaa
Bu’ura keenya kan gamtummaa!

Alaabaa keenya boolla keessaa olbaasee
Shaggarii fi Niiwu-Yoorkiittis rarraasee
Republika Gadaa kan nu gonfachiisu
Jireenya guutuufis kan nu abdachiisu
Oromummaa, ammas yaa Oromummaa
Kallacha Oromiyaa kan bilisummaa
Guca birmadummaa fi kan walabummaa!

Barliin, 05. 05. 11

******************    //    ******************

Comments

comments

About the author

OPride Staff

Collaborative stories written or reported by OPride staff and contributors.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.