Featured Mammaaksa

Mammaaksa

1. Bishaan yoo nama nyaatu nama kofalchiisatiini.

2. Bishaan lagaa wal hin eegu
3. Bitaan korii mirgaan korii walgeettiin koora dha
4.Wama qalte qalii tirumaan naaf gali jette jaartiin
5. Biyya FARDI hin jirre HARREEN garmaamti/saggaarti
6. Biyya ofiitti Lukkuun korma
7. Sangaan biyya ofiitti  baroodu biyya ambaatti ni mar’ata
8. Biyya abbaa kootiiiti  jedhee injiraan moluu irratti hafe
9. Boruufuu si’abdadhe bada moluu tiyya jedhee namichi
10. Daa’imaa taphaa sinbiraa lubbu
11. Dallaan abbaa kudhanii yeroon hincufamu( wan wolitti heteffataniif).
12. Dubbiin bay’atteef fardatti hin fe’an
13. Du’a abbaatifi du’a Sangaa ilmi hin jibbu
14. Dhakaan ciisanii darbatan deebi’ee mataa nama dhaha
15. Baredde jedhanii hintala obboleetti hin fuudhan

Comments

comments

About the author

OPride Staff

Collaborative stories written or reported by OPride staff and contributors.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.