Featured Walaloo

Ati Eennu? Walaloo Hasan H.

Ati eennu?” jedhee ,  gaaf’e.

Lixee ba’a, dukkana halkanii uffatee

Cabsee seena, luuxee

Dallawa galma qalbii kootti, afeerraan maletti

Wallaale maal wayyaa, taasise waca gabayaa

Qalbii akka qorsootti akaayaa.

Ati eenu,  ka baatee seentu, akka feeteen

Ka daftee deemtu, maal na dhibeen

Ka dhufti gammachuu, faanti naasuu

Ka caldhifni dukkana tarsaasu, haasofni fageenna hangaasu

Cinaacha itti garagalee rafetti

Keessaan madeessee na idda, akka sonsaati

Laalaan isaa argamee bada, haga liphsuu ijaatti

Maalif dhokatta,  waa beektaa ufitti?

Haguuggiin maratte, ka sodaa moo ta saalfii?

Ka si baqachiisu gaaffii

Maali, hucheen si dhoorgu, haara galfii?

Dhugattuu, ati eennu?

Baadhattuu hiccitii jireennaa

Raatee-raatessituu, kan hin qabne bakka geettu

Raagduu moo raagsiftuu, ka taa’umsatti rom’itu,

Dhaabbatatti kufaaf daddaaqxu

Moo abjoottuu, ka ba’aa kee baaddhatu

Barbaaddu, osoo many’een birbirsa geettuu?

Baattuu gadadoo tii? Moo daawwitii humna jireennaa ti?

Taa’i, maalif gortee baata?

Eeessa ga’uuf akkanatti kaatta?

Afoolloftee, akkanatti yoo jarjartu

Tola moo badii, ka ati haatattu?

“Taa’ii” feetaa, dhiisi, gaaddidduu itti irkattu.

Yooka gogii dhabami

Yooka edanumaafis taatu, afeerami

Eeennummaa kee naaf himi.

Ati nama kaleessaa ti moo ka ar’aa

Kan fagaate, sa’aa-nama, lafaa fi Waaqarraa?

Argee hima lilmee fagorraa, garuu hin argu arba isa biraa.

Edana wanni sokkuu dhufee-deemuu dhiise, inuuyyuu taa’e diriirfatee

Jaanoo keessi diimaa uffatee, ruufa ceekuun dachaafatee

Anis banee dhiiseef karra, ergisa kenneef gurra

Ani hiddaan Kushi, dur-duroo yeroo fagoo,  ka dhaladhe Wallabuun afoo”

Jedhee eegale, haasawni sagalee laafoo.

“Seenaan kiyya kanaa beeki

Hortee kiyyaan ga’i, keessaa harcaaftee beeki

Naaf ergami hadaraa,” jedhee itti fufe, kaka’aa taa’arraa

Dhaqqabsiisi, dargaggoo fi shamarran maraa

Hiikiif riqoo, ka dabrerra ka dhufutu taraa

Ka sodaatamurra kan abdatamutu caala.

Kan barreesse Hasan Huseen


Comments

comments

About the author

OPride Staff

Collaborative stories written or reported by OPride staff and contributors.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.